دسته بندی ویدجت ها

اپلیکیشن های زیبا در کمترین زمان با دستچینی از ساختارها و طراحی های پیش تعریف شده ویدجت های فلاتر بسازید.

برای بررسی ویدجت ها به صورت دسته بندی شده و همچنین دیدن کل ویدجت ها به فهرست ویدجت ها مراجعه کنید.